Проектът на Електрон Консорциум АД "Изследване и усъвършенстване на съществуващите и разработване на нови дистанционни методи и технологии за калибриране и ориентиране на метеорологични радари" № на договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.-6-0075 - C0001 се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013

 

Начало

Описание на проекта

Екипът

Обяви

 


Статия "A New Method For GNSS Based Attitude Determination"


Полеви изпитания Голям Чардак август 2014


Полеви изпитания Старо село август 2014


Статия "Simulation Tool For Roc Analysis In The Context Of
Weather Radar Calibration"


Оценка на полезността на всеки един от изследваните методи в практическата работа на
метеорологичните радари


Заключителен доклад