Проектът на Електрон Консорциум АД "Изследване и усъвършенстване на съществуващите и разработване на нови дистанционни методи и технологии за калибриране и ориентиране на метеорологични радари" № на договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.-6-0075 - C0001 се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013

 

Начало

Описание на проекта

Резултати

Обяви

 

В процес на разработка.